Slovník základních pojmů

Zpět na blog

Exekuce

Jinými slovy vykonávací řízení znamená výkon exekučního titulu, tímto může být pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis. Samotná exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn soudním exekutorem podle zákona č.120/2001Sb. V pojišťovnictví se uplatňuje exekuce na peněžité plnění, resp. na výplatu pojistného plnění.

Lhůta pro likvidaci PU

Podle příslušného zákona je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve stanovené lhůtě, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu (v odůvodněných případech). Lhůtu lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného, pokud prodloužení lhůty vznikne z viny pojistitele, nelze zákonnou lhůtu prodloužit.

Likvidace

Šetření nutné ke zjištění, zda nastala povinnost plnit ze sjednaného pojištění nebo připojištění a v jakém rozsahu. Zahrnuje činnosti od přijetí oznámení škodné události, přes kontrolu obdržené dokumentace, registraci do IS AZP, odborné zhodnocení, případné vyžádání doplňující dokumentace a následné shrnutí těchto poznatků, které vyústí navržením výplaty v souladu s pojistnými podmínkami a smluvními ustanoveními. Provádí ji likvidátor.

Pojistná událost

Je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné plnění

Plnění poskytované pojistitelem v případě pojistné události za podmínek ujednaných v pojistné smlouvě.

Pojištěná osoba

Je osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Škodní události

Skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Účastník pojištění

Pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany, a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

Vinkulace

Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události. Vinkulace pojistného plnění podle dohodnutých podmínek ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je třetí osobě vyplaceno pojistné plnění v plné výši. Zpravidla se jedná o platbu ve prospěch věřitele pojištěného.

Zápočet dlužného pojistného

Dle OZ, ZPS a i NOZ je pojistitel oprávněn započíst (odečíst) proti pojistnému plnění, s výjimkou pojistného plnění z povinného pojištění, dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukromého pojištění.


zdroj: Allianz.cz