Dopravní nehoda- co dělat, když se Vám stane dopravní nehoda?

Zpět na blog

Dopravní nehoda

Naboural mě viník pojištěný u jiné pojišťovny. Mohu ze svého havarijního pojištění uplatnit škodu? Za jakých podmínek a co mi bude proplaceno?

 • Poškozený si může vybrat, zda bude škodu řešit ze svého havarijního (má-li sjednáno) či doplňkového pojištění (má-li sjednáno) nebo se obrátí na viníka či pojistitele povinného ručení. Z havarijního pojištění lze řešit škodu na vozidle, odtah a půjčovné do max. doby 5 dní a denní sazby 1000 Kč (má-li sjednáno), ze sjednaného doplňkového pojištění lze řešit škodu na skle, půjčovné do max. doby 10 dní a denní sazby 1000 Kč (vše při splnění dalších ustanovení příslušných pojistných podmínek např. cena opravy přesahuje stanovenou částku, doba opravy dle výrobce přesahuje 8 normohodin apod.), zavazadla a věci osobní potřeby. Událost nutno nahlásit (přes internet, telefonicky,…) a následně prokázat rozsah škody (prohlídka pracovníkem Allianz nebo zástupcem smluvního servisu dle dohody) a předložit požadované podklady. V případě likvidity škody bude z pojistného plnění za vozidlo odečtena sjednaná spoluúčast (např. 5% min.5000 Kč) , příp. DPH (u plátců DPH). U doplňkového pojištění skel pak spoluúčast 10% event. 50% (s výjimkami dle pojistných podmínek či služeb smluvních servisů). Nárok na odečtenou spoluúčast poškozený může uplatnit u odpovědnostního pojistitele škůdce. Nelze však zaručit úspěšnost, neboť v povinném ručení se hradí tzv. skutečná škoda (může být nižší než vyplacené plnění z havarijního pojištění) a spoluúčast není samostatným nárokem

Naboural mě cizinec v Čechách, jsem poškozený, jak mám postupovat? Mám u Allianz sjednáno pojištění (povinné ručení, domácnost, životní,…), ale ne havarijní pojištění. Znám údaje viníka (jméno, bydliště, SPZ/RZ), ale nevím, kde má uzavřeno povinné ručení (nebo mi název nic neříká).

 • Obraťte se s informacemi na ČKP, jejíž pracovníci se pokusí zjistit tzv. korespondenčního partnera (pojišťovnu) v ČR pro uplatnění Vašeho práva na pojistné plnění.

Naboural mě cizinec v Čechách, jsem poškozený, jak mám postupovat? Mám u Allianz sjednáno havarijní pojištění.

 • Doporučujeme likvidaci z havarijního pojištění. Postup je shodný jako při střetu s tuzemcem tj. hlášení události, prohlídka vozidla, další postup dle dohody.

Kdy volat Policii ČR

 Je nutná prohlídka pojišťovnou při vloupání do vozidla, když škodu vyšetřovala a fotografovala policie?

 •  Ano, prohlídka poškozeného vozidla pracovníkem Allianz nebo jeho smluvním partnerem (např. servisem) je nutná vždy. U případů trestných činů není fotodokumentace pořízená policií běžně přístupná pojišťovně.

Musím hlásit policii i vloupání do vozidla či vandalismus (např. rozbití bočního skla, vylomení zámku dveří)?

 • Ano, tato povinnost ihned nahlásit škodu policii (pokud bude pojištěný uplatňovat nárok na pojistné plnění) je dána pojistnými podmínkami. V případě splnění povinnosti dodatečně či nesplnění vůbec může být pojistné plnění přiměřeně sníženo nebo odmítnuto.

Jak je to s povinností hlásit dopravní nehodu policii? Co když přivolána nebude?

Havarijní pojištění

 • Povinnost hlásit dopravní nehodu policii je pojištěnému dána pojistnými podmínkami (není-li ve smlouvě ujednáno jinak) nikoliv zákonem. Při likvidaci bude záležet na celkovém rozsahu poškození a výši škody u daného vozidla i na okolnostech vzniku škody. V případě nesplnění povinnosti uložené pojistnými podmínkami může dojít ke snížení plnění.

Doplňková pojištění

 • Povinnost hlásit dopravní nehodu policii je pojištěnému dána pojistnými podmínkami (není-li ve smlouvě ujednáno jinak) nikoliv zákonem. Při likvidaci bude záležet na celkovém rozsahu poškození a výši škody u daného vozidla i na okolnostech vzniku škody. V případě nesplnění povinnosti uložené pojistnými podmínkami může dojít ke snížení plnění, ale u Pojištění pro případ poškození nebo zničení jedoucího vozidla srážkou se zvířetem je oznámení škodné události policii nutnou podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění.

Povinné ručení – poškozený

 • Pokud jste v situaci, kdy není nutné volat policii, je nutné sepsat společný záznam o nehodě. Zákon formu záznamu neurčuje, doporučujeme použít samopropisovací formulář evropský Záznam o dopravní nehodě.Pokud není k dispozici, lze např. volný list papíru. Nutné je dodržení obsahu potřebných údajů dle §47 zákona č.361/2000, tj. záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
 • Pokud druhý účastník ujede nebo se bude zdráhat záznam sepsat či podepsat, je třeba zavolat policii. Obdobně pokud bude podezření z řízení pod vlivem alkoholu, drog či bez řidičského oprávnění. Také je nutno pokud možno neprodleně telefonicky nebo přes internet nahlásit škodnou událost. Dále postupovat dle pokynů pracovníků Allianz pojišťovny.

Povinné ručení - pojištěný (viník)

 • Povinnost je dána §47 zákona č.361/2000 ve znění novel.
 • Pokud jste v situaci, kdy není nutné volat policii, je nutné sepsat společný záznam o nehodě. Zákon formu záznamu neurčuje, doporučujeme použít samopropisovací formulář evropský.
 • Pokud není k dispozici, lze např. volný list papíru. Nutné je dodržení obsahu potřebných údajů dle novelizace §47 zákona č.361/2000, tj. záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
 • Pokud druhý účastník ujede nebo se bude zdráhat záznam sepsat či podepsat, je třeba zavolat policii. Obdobně pokud bude podezření z řízení pod vlivem alkoholu, drog či bez řidičského oprávnění.
 • V případě výplaty plnění poškozenému může dojít k uplatnění práva (100%) na úhradu vyplacených částek vůči pojištěnému (§10 zákona č.168/1999 ve znění novel), pokud nastanou při šetření pojistitele komplikace zejména pro určení právního základu, např. kvůli tomu, že nehodu nešetřila policie nebo nebyl sepsán společný záznam o nehodě s danými náležitostmi dle zákona nebo nebyl předán po výzvě pojistiteli.

Zdroj: Allianz.cz